1252 – هجدهمین دوره بازیهای المپیک توکیو

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/08/04 تعداد قطعه در سری 2 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 10 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه المپیک تابستانی ۱۹۶۴ (در انگلیسی: Games of...

ادامه مطلب

1250 – روز ملل متحد 1343

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1342/08/02 تعداد قطعه در سری 2 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 20 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر روز ملل متحد سازمان ملل...

ادامه مطلب

1257 – کنفرانس پتروشیمی و سمینار منطقه ای گاز و نفت 1343

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/08/25 تعداد قطعه در سری 2 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 14 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر کنفرانس پتروشیمی و سمینار...

ادامه مطلب

1249 – قدردانی از خدمات بانو روزولت

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/07/19 تعداد قطعه در سری 1 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 10 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر قدردانی از خدمات بانو...

ادامه مطلب

1248 – جشن مهرگان 1343

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/07/06 تعداد قطعه در سری 1 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 8 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر جشن مهرگان 1343 میز «مهرگان»...

ادامه مطلب

1246 – افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/07/01 تعداد قطعه در سری 2 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 8 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر افتتاح انستیتوی بررسی آفات...

ادامه مطلب

1245 – دیدار هیلاسلاسی پادشاه اتیوپی

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/06/23 تعداد قطعه در سری 1 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 6 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر دیدار هیلاسلاسی پادشاه اتیوپی تافاری...

ادامه مطلب

1243 – دومین کنگره جامعه دندان پزشکان 1343

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/06/23 تعداد قطعه در سری 2 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 6 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر کنگره جامعه دندان پزشکان در...

ادامه مطلب

1239 – نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/03/15 تعداد قطعه در سری 4 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 22 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر نمایشگاه هفت هزار سال...

ادامه مطلب

1237 – افتتاح آموزشگاه نابینایان 1343

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/02/29 تعداد قطعه در سری 2 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 14 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر آموزشگاه نابینایان مجتمع نابینایان شهید...

ادامه مطلب

1235 – سازمان جلب سیاحان

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/01/17 تعداد قطعه در سری 2 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 17 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر سازمان جلب سیاحان در سال...

ادامه مطلب

1234 – روز هواشناسی 1343

این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1343 تاریخ توزیع 1343/01/03 تعداد قطعه در سری 1 تیراژ 300/000 قیمت اسمی 6 ریال طراح دندانه 10.5 فیلیگران 4 تعداد قطعات در ورق 50 چاپخانه موضوع تمبر روز هواشناسی تاریخ تأسیس سازمان جهانی...

ادامه مطلب