دهه 1330

دهه 1330

سال 1331

0906 – چاه البرز قماین محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1331 تاریخ توزیع 1331/12/01 تعداد قطعه در سری

سال 1332

0930 – روز ملل متحد 1332این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1332 تاریخ توزیع 1332/08/02 تعداد قطعه در

سال 1333

0947 – کودتای 28 مرداد 1332این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1333 تاریخ توزیع 1333/05/28 تعداد قطعه در

سال 1334

0977 – پنجاهمین سال مشروطیت 1334این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1334 تاریخ توزیع 1334/05/14 تعداد قطعه در

سال 1335

1002 – بازیهای المپیک ملبورناین محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1335 تاریخ توزیع 1335/02/25 تعداد قطعه در سری

سال 1336

1035 – دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیااین محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1336 تاریخ توزیع 1336/06/16 تعداد قطعه

سال 1337

1065 – افتتاح راه آهن تهران-تبریزاین محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1337 تاریخ توزیع 1337/02/04 تعداد قطعه در

سال 1338

1091 – مسابقات کشتی جهانی-تهران 1338این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1338 تاریخ توزیع 1338/07/08 تعداد قطعه در

سال 1339

1101 – سال پناهندگان 1339این محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1339 تاریخ توزیع 1339/01/18 تعداد قطعه در سری

سال 1340

1131 – تولد رضا پهلویاین محصول در فروشگاه موجود است سال انتشار 1340 تاریخ توزیع 1340/03/12 تعداد قطعه در سری